• Pekeliling PTG Tahun 2018
  Bil 1/2018 : Pendaftaran Sebagai Pemegang Amanah
  Bil 2/2018 : Fi Pejabat Berkaitan Pendaftaran
  Bil 3/2018 : Perintah Mahkamah Bagi Membatalkan Syarat Nyata dan Sekatan Kepentingan
  Bil 4/2018 : Pindah Milik Antara Pemilik Bersama Melibatkan Tanah Pertanian Yang Berkeluasan Kurang
  Daripada 2/5 hektar
  Bil 5/2018 : Penyerahan dan Pemberi Milikan Semula Tanah Yang Mempunyai Gadaian
  Bil 6/2018 : Penguatkuasaan Surat Kuasa Wakil

  (TERHAD : Untuk edaran dalaman sahaja. Sebarang pertanyaan sila hubungi 04-7397207)