UNIT E ( HASIL)

FUNGSI
Mengumpul dan merekodkan perolehan hasil penyata bulan pejabat tanah, penyediakan perangkaan Pentadbiran Tanah dan bertanggungjawab untuk mengendalikan perpustakaan Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah Darul Aman

  • Penyediaan penyata bulanan kutipan hasil dan tunggakan hasil.
  • Penyediaan penyata laporan kemajuan unit-unit Pejabat Tanah Daerah.
  • Penyediaan Penyatan hasil.
  • Mengumpul maklumat mengenai Tanah Simpanan Melayu.
  • Mengumpul maklumat mengenai bilangan hakmilik dalam Negeri Kedah Darul Aman.
  • Penyelenggaraan perpustakaan Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah.
  • Menerima dan mengedarkan warta-warta kerajaan kepada ketua-ketua unit yang berkenaan.

Unit ini diselia dan dipantau oleh Merinyu Pejabat Tanah bagi memastikan serta menyelaraskan semua tatacara kerja, aturan, undang-undang dan arahan-arahan kerja yang berkaitan dengan perundangan tanah dan arahan Pengarah Tanah dan Galian Negeri. di daerah-daerah seluruh Negeri Kedah Darul Aman dipatuhi.