UNIT B & C

OBJEKTIF DAN AKTIVITI

Unit ini menguruskan hal-hal yang berkaitan pendaftaran hakmilik, pendaftaran urusniaga, bukan urusniaga dan carian hak milik.

  • Urusniaga

URUSAN

DOKUMEN YG PERLU DISERTAKAN DGN SURATCARA

PERUNTUKAN DALAM KTN

Pindahmilik tanah atau bahagian (Borang 14A) DHK (Dokumen Hakmilik Keluaran) Seksyen 294(2)(a)
Pajakan tanah (Borang 15A) DHK Seksyen 294(2)(a)
Penyerahan balik pajakan (Borang 15C) DHK dan pajakan pendua Seksyen 294(2)(a) dan (b)
Gadaian tanah (Borang 16A/16B) DHK Seksyen 294(2)(a)
Melepaskan gadaian (Borang 16N) DHK dan gadaian pendua Seksyen 294(2)(a) dan (b)
Perakuan Jualan (Borang 16F/16I) DHK dan gadaian pendua Seksyen 294(2)(a) dan (c)
Pemberian Isemen (Borang 17A/17B) DHK tanah yang menguasai dan DHK tanah yang menanggung Seksyen 294(2)(a)
Melepaskan Isemen (Borang 17C) DHK tanah yang menguasai dan DHK tanah yang menanggung Seksyen 294(2)(a)
Pindahmilik Pajakan (Borang 14A) Pajakan pendua Seksyen 294(2)(a)
Gadaian Pajakan (Borang 16A/16B) Pajakan pendua Seksyen 294(2)(a)
Melepaskan gadaian pajakan (Borang 16N) Pajakan pendua dan gadaian pajakan pendua Seksyen 294(2)(a) dan (b)
Perakuan Jualan Pajakan (Borang 16F/16I) Pajakan pendua dan gadaian pajakan pendua Seksyen 294(2)(a) dan (b)
Pajakan Kecil (Borang 15B) Pendua Pajakan atasan atau pendua pajakan kecil atasan Seksyen 294(2)(a)
Penyerahan Pajakan Kecil (Borang 15C) Pendua Pajakan atasan atau pendua pajakan kecil atasan dan pendua pajakan kecil Seksyen 294(2)(a) dan (b)
Pindahmilik pajakan kecil (Borang 14A) Pajakan kecil pendua Seksyen 294(2)(a)
Gadaian Pajakan Kecil (Borang 16A/16B) Pajakan kecil pendua Seksyen 294(2)(a)
Melepaskan gadaian pajakan kecil (Borang 16N) Pajakan kecil pendua dan gadaian pajakan kecil pendua Seksyen 294(2)(a) dan (b)
Perakuan Jualan Pajakan Kecil (Borang 16F/16I) Pajakan kecil pendua dan gadaian pajakan kecil pendua Seksyen 294(2)(a) dan (b)
Pindahmilik gadaian (Borang 14B) Gadaian pendua Seksyen 294(2)(a)
Penangguhan gadaian (Borang 16C) Gadaian pendua Seksyen 294(2)(a)
  • Bukan Urusniaga

URUSAN

BORANG

Kaveat Pendaftar Borang 7 (sek. 320 KTN)
Kaveat Persendirian Borang 19B (sek. 323 KTN)
Kaveat Pemegang Lien Borang 19D (sek. 330 KTN)
Kaveat Amanah Borang 19E (sek. 333 KTN)
Buka Kaveat Pendaftar Seksyen 321 (3)
Menarik Kaveat Persendirian Borang 8 (sek. 325 KTN)
Menarik Balik Lien Seksyen 331 (1)
Pembatalan Kaveat Amanah Seksyen 333 (5)
Perubahan Nama Seksyen 378
Harta Pesaka Kecil Seksyen 348
Pendaftaran Pemegang Amanah Seksyen 344
Perintah Mahkamah Seksyen 420
Surat Kuasa Wakil Seksyen 309 (1)(a)
  • Carian

URUSAN

BORANG

Carian Rasmi untuk kegunaan rasmi Seksyen 385
Carian Rasmi Hakmilik Seksyen 385
Carian Rasmi Persendirian Hakmilik Seksyen 384
Carian Persendirian Perserahan Melalui Hakmilik Seksyen 384
Carian Persendirian Satu Buku Hakmilik Sekyen 384
Carian Persendirian Suratcara Sekyen 384
Carian Persendirian Dokumen Seksyen 384
Carian Pemeriksaan Pelan

Unit ini berperanan mendaftar dan menyelenggara rekod-rekod hakmilik di bawah kategori tanah-tanah bandar dan pekan dalam Negeri Kedah Darul Aman.

Aktiviti-aktiviti terlibat ialah:

  • Pendaftaran hakmilik sementara dengan kelulusan pemberimilikan atau bagi tanah di bawah A.A
  • Pendaftaran hakmilik sementara berikutan dengan kelulusan pecahsempadan tanah
  • Pendaftaran hakmilik sementara berikutan dengan kelulusan pecahbahagian tanah.
  • Pendaftaran hakmilik semntara berkaitan dengan kelulusan pemberihakmilikan
  • Pendaftaran hakmilik tetap untuk menggantikan hakmilik sementara yang didaftarkan berikutan dengan kelulusan pecahsempadan, pecah bahagian atau penyatuan.
  • Pendafataran hakmilik tetap bagi tanah di bawah A.A
  • Pendaftaran Hakmilik Pecahan (Strata Title)
  • Pendaftaran hakmilik tetap untuk menggantikan hakmilik tetap yang sedia ada dalam keadaan-keadaan di Seksyen 166(1) (a)(b)(c) Kanun Tanah Negara.
  • Pendaftaran hakmilik sementara untuk menggantikan hakmilik sementara yang sedia ada di bawah seksyen 187 Kanun Tanah Negara.
  • Pendafataran hakmilik tetap sambungan berikutan dengan pengambilan sebahagian tanah.
  • Pengeluaran pendua dokumen keluaran hakmilik sementara di bawah Seksyen 187B Kanun Tanah Negara.
  • Penggantian dokumen daftar hakmilik tetap (tidak termasuk penggantian hakmilik pecahan)
  • Penggantian dokumen daftar hakmilik sementara.

Senarai Hakmilik Pejabat Pendaftar Surat-surat Hakmilik

  • Geran (GRN)
  • Pajakan Negeri (PN)
  • Hakmilik Sementara (Daftar)(HSD)
  • Hakmilik Pendaftar Adalah :

i. Tanah Bandar atau Pekan :
ii. mana-mana lot tanah ‘Desa’ yang melebihi 4 hektar luasnya.
iii. mana-mana bahagian tepi pantai atau dasar laut
Aktiviti-aktiviti pendaftaran Urusniaga, Bukan Urusniaga dan Pendaftaran Surat-Surat Hakmilik telah menggunakan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB) sejak Mac 1998.